2017-06-25T21:28:05+00:00

Advokat i Oslo: Vi hjelper deg å vinne din sak! Kontakt oss i dag

Vi tilbyr advokattjenester innen de fleste juridiske fagområder i Oslo. Firmaet består av 7 erfarne advokater og 2 sekretærer. Våre oppdragsgivere er en rekke bedrifter, sammenslutninger og organisasjoner i regionen, samt et stort antall privatpersoner. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller behov for bistand, så vil vi hjelpe deg eller henvise til noen som kan følge opp saken din. Prisopplysninger for forbrukere finnes her.

Fagområder:

Advokatene i AdvokatRådhuset Oslo har forskjellig erfaring og kompetanse. Samlet har vi erfaring innenfor de fleste rettsområder. Skulle det unntaksvis være behov for spesiell bistand kan vi samarbeide eller formidle kontakt med andre advokater både innenlands og utenlands. Vi arbeider hovedsakelig innen følgende områder: Arbeidsrett Familie/barn Offentlig-/forvaltningsrett Kontraktsrett Selskapsrett Strafferett/bistandsadvokat Arv/generasjonsskifte Fast eiendom IT/internett Prosedyre Skatte-/avgiftsrett Opphavsrett/Varemerke II tillegg til dette har vi eiendomsmeglerbevilling og kan forestå oppgjør ved salg av fast eiendom.

Arbeidsrett:

Firmaets advokater har bred erfaring med å bistå både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med inngåelse og opphør av arbeidsavtaler, herunder rådgivning i forbindelse med oppsigelse og avskjed. Vi har erfaring med å bistå bedrifter i forbindelse med omtruktureringer, herunder bemanningsreduksjoner og outsourching. Vi har også bistått i forbindelse med planlegging og utarbeidelse av opsjonsavtaler og incitamentsavtaler, herunder ansattes kjøp av aksjer i selskapet.

Strafferett

Flere av firmaets advokater tar oppdrag som forsvarer for siktede og tiltalte i straffesaker. Advokat Alf Tore er fast forsvarer ved Oslo Tingrett og Lagmannsrett. Vi har også lang erfaring som bistandsadvokat for fornærmede i voldssaker og i saker om overgrep og tar på oss slike oppdrag.

Forvaltningsrett

Offentlig myndighetsutøvelse i Oslo spenner over en rekke av livets områder. Dette gjelder både i forholdet til privat personer som i forhold til bedrifter og organisasjoner. Firmaets advokater jobber i stor utstrekning med rådgivning og bistand i forbindelse med kontakten med offentlig myndighet. Her kan nevnes: Bistand i forbindelse med vedtak i barnevernsaker. Flere av advokatene har lang erfarning med barnevernsaker, herunder prosesser for Fylkesnemnda for Sosiale saker og domstolene. Vi bistår i denne sammenheng en rekke private personer men har også kommuner som kunder. Bistand til personer som søker asyl og flyktningestatus. Bistand i forbindelse med saker etter lov om sosiale tjenester og lov om psykisk helsevern Plan – og bygningsrett, herunder bistand i forbindelse med byggesaker, klage over vedtak, reguleringsplaner, naboprotester, eiendomsdeling m.v. Bistand i forbindelse med alkoholloven og reglene om skjenkebevilling

Selskapsrett

Vi bistår både små, mellomstore og store foretak i Oslo med rådgivning i forbindelse med etablering, omorganisering, omdannelse og eventuell oppløsning/avvikling av alle selskapstyper, herunder aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), ansvarlige selskap (ANS og DA), kommandittselskap (KS), samt enkeltmannsforetak. Firmaets advokater har erfaring med rådgivning i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner i selskapet, herunder kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser, fusjon og fisjon. Vi bistår ved oppkjøp av selskaper, herunder ved kjøp/salg av aksjer og eller kjøp/salg av virksomheten. I forbindelse med foretaksintegrasjon så har vi også erfaring med gjennomføring av due dilligence og utarbeidelse av rapporter ved mer begrenset rettslig gjennomgang av bedrifter. Vi bistår ved utarbeidelse av de nødvendige avtaler og selskapsdokumenter og blanketter til Foretaksregisteret. Vi gir råd i forbindelse med de organisatoriske og rettslige forhold omkring styremøter og avholdelse av generalforsamling/selskapsmøter. Vi gir bistand til aksjonærer på flere områder, herunder aksjonæravtaler, samt bistand ved problemstillinger omkring forkjøpsrett til aksjer og utbyttereglene. Flere av firmaets advokater har erfaring med rådgivning i forbindelse med etablering, drift og opphør av stiftelser etter stiftelsesloven.

Arverett

Reglene om arv og skifte er sentrale både for enkeltpersoner, for næringslivet og for humanitære og ideelle organisasjoner. Vi bistår med rådgivning i alt fra utarbeidelse av testament til bobestyreroppdrag ved dødsboskifte. Firmaets advokater bistår privatpersoner og familiebedrifter i forbindelse med planleggingen og gjennomføringen av generasjonsskifte. I denne sammenheng bistår vi med utarbeidelse av avtaler, samt rådgivning omkring reglene om arveavgift og dokumentavgift.

Varemerke

I konkurranse med andre bedrifter i Oslo, er det viktig å beskytte egne produktkjennetegn og unngå at andre profitterer på ens opparbeidede rykte i markedet. Det er mulig å beskytte seg mot urettmessig bruk av firmanavn, etablere varemerker og eventuelt registrere patent. Det er ofte fornuftig å vurdere hvorvidt de produkter man skal tilby i et marked er beskyttet og hvordan slik beskyttelse eventuelt kan oppnås. Publikasjoner i form av skriftlige arbeider, musikk, bilder og liknende er beskyttet av åndsverksloven. Vi bistår med å foreta rettslige skritt mot bedrifter og andre som urettmessig benytter seg av andres beskyttede rettigheter, herunder ved missledende markedsføring. Vi bistår også med å registrere varemerker og firma.